User Tools

Site Tools


09816-an-v-nh-ng-i-la-gi

An Vĩnh Ngãi là một xã thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2009, Xã An Vĩnh Ngãi có diện tích 6,76 km², dân số là 5.085 người[1][2].

Địa giới hành chính xã An Vĩnh Ngãi:

  • Quyết định 05-HĐBT[3] ngày 14 tháng 01 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chuyển xã An Vĩnh Ngãi của huyện Vàm Cỏ về thị xã Tân An quản lý.
  • Nghị định số 60/2006/NĐ-CP[4] của Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2006 tách 185,09 ha diện tích tự nhiên và 1.475 người của xã An Vĩnh Ngãi cùng với một phần xã Bình Tâm, phường 3 thành lập Phường 7 thuộc thị xã Tân An.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[5] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, An Vĩnh Ngãi thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09816-an-v-nh-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)