User Tools

Site Tools


09831-ph-ng-3-t-n-an-la-gi

Phường 3 là một phường thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2014, Phường 3 có diện tích 3,7446 km², dân số là 19.650 người,[1].

  • Nghị định số 60/2006/NĐ-CP[2] của Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2006 tách 141,93 ha diện tích tự nhiên và 2.410 người của phường 3 cùng với một phần xã An Vĩnh Ngãi, xã Bình Tâm thành lập phường 7 thuộc thị xã Tân An
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[3] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, Phường 3 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09831-ph-ng-3-t-n-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)