User Tools

Site Tools


09832-qu-m-th-nh-la-gi

Quê Mỹ Thạnh là một xã thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • này có rạch cầu Giáo chạy qua
  • Bắc giáp xã Mỹ Bình
  • Nam giáp xã Lạc Tấn
  • Tây giáp thành phố Tân An
  • Đông giáp xã An Nhựt Tân

Xã có 5 ấp, được đánh số từ ấp 1 đến ấp 5

- Xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[2].

  • Quyết định 54-CP[2] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[2] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[3].

  • Quyết định 298/CP[3] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.

- Xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[3] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[4].

  • Quyết định 36/HĐBT[4] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Quê Mỹ Thạnh thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[4] đến nay.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tân Trụ

09832-qu-m-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)