User Tools

Site Tools


09860-kh-nh-h-u-la-gi

Khánh Hậu là một phường thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2014, Phường Khánh Hậu có diện tích 3,887 km², dân số là 7.785 người[1][2].

Địa giới hành chính phường Khánh Hậu:

  • Quyết định 05-HĐBT[3] ngày 14 tháng 01 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chuyển xã Khánh Hậu của huyện Bến Thủ về thị xã Tân An quản lý.
  • Nghị định số 60/2006/NĐ-CP[4] của Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2006 thành lập phường Khánh Hậu trên cơ sở diện tích tự nhiên và người còn lại của xã Khánh Hậu sau khi tách 696 ha diện tích tự nhiên và 5.523 người của xã Khánh Hậu thành lập phường Tân Khánh.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[5] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, Khánh Hậu thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09860-kh-nh-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)