User Tools

Site Tools


09874-ph-ng-5-t-n-an-la-gi

Phường 5 là một phường thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2014, Phường 5 có diện tích 6,69 km², dân số là 12.000 người[1][2].

Địa giới hành chính phường 5:

  • Nghị định 27-CP[3] của Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 1994 tách 282,5 hécta diện tích tự nhiên với 3.528 người của xã Hướng Thọ Phú; 193 hécta diện tích tự nhiên với 2.695 người của xã Nhơn Thạnh Trung để thành lập phường 5.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[4] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, Phường 5 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09874-ph-ng-5-t-n-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)