User Tools

Site Tools


09888-ph-ng-6-t-n-an-la-gi

Phường 6 là một phường thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra và ngày 1 tháng 4, năm 2014, Phường 6 có diện tích 7,4463 km², dân số là 11.679 người[1][2].

Địa giới hành chính phường 6:

  • Nghị định 32/1998/NĐ-CP[3] của Chính phủ ngày 19 tháng 05 năm 1998 tách 697 ha diện tích tự nhiên và 7.554 người của xã Lợi Bình Nhơn để thành lập phường 6.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[4] của Chính phủ ngày 24 tháng 08 năm 2009, Phường 6 thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09888-ph-ng-6-t-n-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)