User Tools

Site Tools


09899-lopheliella-la-gi

Lopheliella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Lopheliella gồm có:

  1. ^ Lopheliella Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lopheliella hermesae Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lopheliella moolenbeeki Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lopheliella moundforceae Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lopheliella rockallensis Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09899-lopheliella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)