User Tools

Site Tools


09904-l-i-b-nh-nh-n-la-gi

Lợi Bình Nhơn là một xã thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Theo số liệu điều tra vào tháng 7 năm 2014, Lợi Bình Nhơn có diện tích 11,9143 km², dân số là 13.212 người[1][2].

  • Quyết định 05-HĐBT[3] ngày 14 tháng 1 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chuyển xã Lợi Bình Nhơn của huyện Bến Thủ về thị xã Tân An quản lý.
  • Nghị định 32/1998/NĐ-CP[4] của Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 1998 tách 697 ha diện tích tự nhiên và 7.554 người của xã Lợi Bình Nhơn để thành lập phường 6.
  • Nghị quyết số 38/NQ-CP[5] của Chính phủ ngày 24 tháng 8 năm 2009, Lợi Bình Nhơn thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An.
09904-l-i-b-nh-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)