User Tools

Site Tools


09977-lunella-la-gi

Lunella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Lunella gồm có:

subgenus Ninella

subgenus Subninella

subgenus ?

  1. ^ a ă Lunella Röding, 1798. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lunella (Ninella) torquata (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lunella (Subninella) undulatus sensu Lightfoot, 1786. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lunella cinerea (Born, 1778). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lunella coreensis (Récluz, 1853). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Lunella coronata (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Lunella granulata (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ Lunella ogasawarana Tomoyulo Nakano, Kyoko Takashashi & Tomowo Ozawa, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  9. ^ Lunella smaragdus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
09977-lunella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)