User Tools

Site Tools


10016-haliotis-jacnensis-la-gi

Haliotis jacnensis, common name: the Jacna abalone, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Loài này có kích thước giữa 7 mm and 25 mm

view of the shell from below

Chúng phân bố ở Western Pacific Ocean.

  • Geiger D.L. & Poppe G.T. (2000). A Conchological Iconography: The family Haliotidae. Conchbooks, Hackenheim Germany. 135pp 83pls.
10016-haliotis-jacnensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)