User Tools

Site Tools


10044-haliotis-iris-la-gi

Haliotis iris hay ốc Paua hoặc ốc Paua chân đen, là một loài ốc biển ăn được, là một động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Bào ngư (Haliotidae).[1] Chúng là loài đặc hữu của New Zealand, và là loài bào ngư lớn nhất tại đây.[2]

Haliotis iris và hai loài khác trong chi Haliotis được biết đến dưới tên "paua" ở New Zealand và được dùng như một nguồn thức ăn.

10044-haliotis-iris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)