User Tools

Site Tools


10152-th-ng-b-nh-x-la-gi

Thông Bình là một xã thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Thông Bình là một xã biên giới của Việt Nam với Campuchia, nơi có cửa khẩu Thông Bình đối diện với cửa khẩu PèmTia (Prey Veng) của Campuchia.

Thồng Bình nằm ở góc phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, phía Tây giáp xã Tân Hộ Cơ, phía Tây Nam giáp xã Tân Thành B, phía Nam giáp xã Tân Thành A, đều là các xã của huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp. Phía Đông xã Thông Bình là xã Hưng Điền huyện Tân Hưng tỉnh Long An. Phía Bắc xã Thông Bình là các xã Peam Montear và Cheang Daek huyện Kampong Trabaek tỉnh Prey Veng của Campuchia, ranh giới (cũng là biên giới Việt Nam - Campuchia) là con sông Sở Hạ.

Địa giới xã Thông Bình ở phía đông giáp tỉnh Long An, phía tây giáp kênh Tân Thành, phía nam giáp Mương Chín Kheo-rạch Chuối Sướng, phía bắc giáp rạch Sở Hạ (Cam-pu-chia).

Biểu đồ gió rạch Sở Hạ (Campuchia) Biểu đồ gió
kênh Tân Thành B tỉnh Long An
T    xã Thông Bình    Đ
N
Mương Chín Kheo-rạch Chuối Sướng
Enclave: {{{enclave}}}

Giao Thông Thông Bình có 4 bến đò. Không được thuận tiện cho lắm

Theo Đại Nam nhất thống chí, Thông Bình xưa (vào thế kỷ 19) là đất thuộc làng xã Thông Bình huyện Kiến Phong phủ Kiến Tường tỉnh Định Tường nhà Nguyễn, nơi có thành nhỏ (thành đắp đất gọi là bảo) dùng để làm cửa quan và đóng đồn binh của quân đội nhà Nguyễn. Bảo Thông Bình ở phía Đông sông Vàm Dừa [1],..., năm Gia Long thứ 18 (1819) rời bảo Thông Bình từ thôn Vĩnh Thịnh tới vị trí phía này (phía Đông sông Vàm Dừa), năm Minh Mạng thứ 21 (1840) đắp bằng đất, năm Thiệu Trị thứ nhất (1841) đắp thêm một lũy dài 80 trượng và cao 5 thước.[2] Vào thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa, Thông Bình thuộc tỉnh Kiến Phong.

  • Quyết định 36-HĐBT[3] ngày 06 tháng 03 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã Tân Thành (huyện Hồng Ngự) thành 2 xã lấy tên là xã Thông Bình và xã Tân Thành.
  • Quyết định 41-HĐBT[4] ngày 22 tháng 04 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng,chia tách xã Thông Bình thuộc huyện Tân Hồng:
  1. tách 1. 550 hécta với 2.245 người cho xã Tân Thành A;
  2. tách 550 hécta với 260 người cho xã Tân Thành B;
  3. và nhận lại của xã Tân Hộ Cơ 550 hécta với 215 người.
  4. Sau khi điều chỉnh, xã Thông Bình (mới) có 2.387 hécta diện tích tự nhiên và 7.856 người.
  • Quyết định 36-HĐBT[3] ngày 06 tháng 03 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã Tân Thành (huyện Hồng Ngự) thành 2 xã lấy tên là xã Thông Bình và xã Tân Thành.
10152-th-ng-b-nh-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)