User Tools

Site Tools


10232-monodonta-vermiculata-la-gi

Monodonta vermiculata, common name the toothed topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Loài này thường gặp ở the Red Sea.

  • Donald K.M., Kennedy M. & Spencer H.G. (2005) The phylogeny and taxonomy of austral monodontine topshells (Mollusca: Gastropoda: Trochidae), inferred from DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 37: 474-483
10232-monodonta-vermiculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)