User Tools

Site Tools


10268-ph-kh-ng-la-gi

Phú Khương là một phường thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Phường Phú Khương có 365,91 ha[1] diện tích tự nhiên và 11.602 người[1].

Địa giới hành chính[1] phường Phú Khương:

  • Nghị định 41/1999/NĐ-CP[2] ngày 25 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Khương.
  • Nghị định 08/NĐ-CP[1] ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ điều chỉnh 81,69 ha diện tích tự nhiên và 1.289 người của xã Phú Hưng về phường Phú Khương quản lý.
  • Nghị quyết số 34/NQ-CP[3] ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, phường Phú Khương thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.
10268-ph-kh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)