User Tools

Site Tools


10296-ph-t-n-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi

Phú Tân là một phường thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường Phú Tân:

Khi thành lập năm 2009, phường Phú Tân có 360,13 ha diện tích tự nhiên và 6.489 người.[1]

Tháng 4 năm 2013, phường Phú Tân được mở rộng sau khi sáp nhập một phần diện tích và dân số từ xã Hữu Định của huyện Châu Thành, hiện phường có 7.459 người trên diện tích 4,19 km².[2]

  • Nghị định 08/NĐ-CP[1] ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ thành lập phường Phú Tân thuộc thị xã Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh 295,53 ha diện tích tự nhiên và 4.664 người của phường Phú Khương; 64,6 ha diện tích tự nhiên và 1.825 người của xã Phú Hưng.
  • Nghị quyết số 34/NQ-CP[3] ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, phường Phú Tân thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.
10296-ph-t-n-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)