User Tools

Site Tools


10309-archiminolia-la-gi

Archiminolia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Archiminolia gồm có:

  1. ^ Archiminolia Iredale, 1929. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Archiminolia diadema Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Archiminolia diplax Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ Archiminolia episcopalis Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  5. ^ Archiminolia ostreion Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  6. ^ Archiminolia ptykte Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  7. ^ Archiminolia regalis Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  8. ^ Archiminolia strobilos Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  9. ^ Archiminolia tenuiseptum Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  10. ^ Archiminolia wanganellica Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
10309-archiminolia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)