User Tools

Site Tools


10324-tam-giang-n-m-c-n-la-gi

Tam Giang là một xã thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 275-CP[1] điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Năm Căn thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Tân An, thuộc huyện Ngọc Hiển thành hai xã lấy tên là xã Tam Giang và xã Tân An.

Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định 75-HĐBT[2] phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải, quy định xã Tam Giang thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Minh Hải.

Bảy tháng sau, ngày 17 tháng 12 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định 168-HĐBT[3], theo đó huyện Năm Căn được đổi tên thành huyện Ngọc Hiển. Xã Tam Giang trực thuộc huyện Ngọc Hiển.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết phân chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh [4], theo đó chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.

    • Nghị định 41/2000/NĐ-CP[5] ngày 29 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về việc chia tách, thành lập xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau:
  1. Thành lập xã Tam Giang Tây trên cơ sở 9.235 ha diện tích tự nhiên và 6.672 nhân khẩu của xã Tam Giang.
  2. Thành lập xã Tam Giang Đông trên cơ sở 9.530,79 ha diện tích tự nhiên và 5.468 nhân khẩu của xã Tam Giang.
  • xã Tam Giang thuộc huyện Năm Căn mới từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 [6] đến nay.
    • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Tam Giang thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
10324-tam-giang-n-m-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)