User Tools

Site Tools


10335-ph-ng-7-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi

Phường 7 là một phường thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Địa giới hành chính phường 7:

  • Đông giáp
  • Tây giáp
  • Nam giáp
  • Bắc giáp
  • Quyết định 41-HĐBT[1] ngày 14 tháng 3 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể các xã Bình Nguyên, Mỹ Hoá, An Hoà và thành lập ba phường mới lấy tên phường 6, phường 7, và phường 8.
  • Nghị quyết số 34/NQ-CP[2] ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, phường 7 thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.
10335-ph-ng-7-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)